Skip to content

Nhiều người nói có sáu con vật, còn bạn?

  • by

Rõ ràng chỉ có con nai, voi và hươu cao cổ nhưng không ít người nói còn ba con vật khác nữa, bạn có thấy chúng ở đâu không?Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *